average directional movement index rating

Average Directional Index (ADX) là một indicator kỹ thuật được dùng để ước lượng sức mạnh xu hướng và xác định biến động giá có thể xảy ra tiếp theo bằng cách so sánh sự khác biệt giữa hai mức thấp và mức cao. Đọc: 271.

Đang tải...
0