biểu đồ equivolume là gì?

EquiVolume là một phương pháp vẽ biểu đồ giá có sự kết hợp với khối lượng giao dịch (Volume) vào trực tiếp trên biểu đồ, ở mỗi chu kỳ thời gian Đọc: 369.

Đang tải...
0