fakey

Fakey là 1 mô hình nến nhằm mục đích thể hiện sự phá vỡ giả khỏi mô hình inside bar. Mô hình fakey luôn bắt đầu bằng một mô hình inside bar. Khi giá bắt đầu phá vỡ ra khỏi mô hình inside bar nhưng nhanh chóng quay đầu tạo nên 1 cú phá vỡ giả đồng thời đóng cửa vào khoảng giá của mother bar hoặc inside bar thì ta có mô hình fakey Đọc: 1,173.

  1. DuongHuy
  2. DuongHuy
  3. DuongHuy
  4. andang2287
  5. DuongHuy
  6. DuongHuy
  7. DuongHuy
  8. DuongHuy
Đang tải...
0