hidden divergence là gì

Hidden bullish divergence: xu hướng giảm giá đã yếu và tạo higher low (HL), tuy nhiên tốc độ giảm giá lại nhanh nên momentum indicator tạo lower low (LL) => tốc độ giảm thì nhanh, nhưng giá chẳng giảm được bao nhiêu (giống hết hơi) => giá có thể sẽ tăng. Hidden bearish divergence: xu hướng tăng giá đã yếu và tạo lower high (LH), tuy nhiên tốc độ tăng giá lại nhanh nên momentum indicator tạo higher high (HH) => tốc độ tăng thì nhanh, nhưng giá chẳng tăng được bao nhiêu => giá có thể sẽ giảm. Đọc: 1,670.

  1. admin
    Chủ đề

    Phân kỳ kín

    admin, 17/08/2016
Đang tải...
0