ppz là gì

PPZ là ghi tắt cho chữ Price Pivot Zone, tức là vùng đảo chiều của giá. PPZ là vùng giá mà trong quá khứ đã có ít nhất là 2 lần chạm bật ra của giá vào đây. PPZ đóng vai trò hỗ trợ nếu nó nằm dưới giá, đóng vai trò kháng cự nếu nó nằm trên giá Đọc: 1,225.

Đang tải...
0