prospect theory là gì

Lý thuyết triển vọng (prospect theory) là một đóng góp quan trọng cho việc nghiên cứu kinh tế. Nó thách thức một số các giả định cơ bản mà các nhà kinh tế đã đặt ra cho hành vi của con người Đọc: 1,236.

Đang tải...
0