Nhờ hỗ trợ thêm code để analysis Harmonic detection theo khung thời gian intraday (ví dụ 1 giờ)

Thảo luận trong 'Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát' bắt đầu bởi TXV, 18/03/2017.

 1. TXV

  TXV

  3
  0
  Xin chào các anh,

  Em là thành viên mới của TraderViet. Em nhờ các anh hỗ trợ thêm code như thế nào để có thể analysis file Harmonic detection AFL theo khung thời gian intraday (ví dụ 1 giờ). Em có làm thử thêm code Timeframeset (inhourly) vào đầu để explore nhưng kết quả vẫn giống như explore theo khung thời gian daily.

  Cảm ơn các anh.

  Bên dưới là code:
  /* HARMONIC PATTERN DETECTION
  Automatic Detection of Harmonic Patterns - Gartley, Bat, Butterfly and Crab.
  Zig Zag is not used in this AFL. It is based on fractals
  Contact - joy.edakad@gmail.com
  */
  _SECTION_BEGIN("Price");
  SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
  _N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
  Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorWhite ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
  _SECTION_END();
  _SECTION_BEGIN("Gartley");
  GBmin = Param("Swing B Min.",0.55,0.3,1,0.01);
  GBmax = Param("Swing B Max.",0.72,0.4,1,0.01);
  GCmin = Param("Swing C Min.",0.38,0.3,1.27,0.01);
  GCmax = Param("Swing C Max.",1.0,0.4,1.27,0.01);
  GDmin = Param("Swing D Min.(XA)",0.55,0.3,1,0.01);
  GDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.0,0.4,1.0,0.01);
  _SECTION_END();
  _SECTION_BEGIN("Bat");
  BatBmin = Param("Swing B Min.",0.38,0.3,1,0.01);
  BatBmax = Param("Swing B Max.",0.55,0.4,1,0.01);
  BatCmin = Param("Swing C Min.",0.38,0.3,1.62,0.01);
  BatCmax = Param("Swing C Max.",1.27,0.4,1.62,0.01);
  BatDmin = Param("Swing D Min.(XA)",0.5,0.3,1,0.01);
  BatDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.0,0.4,1.0,0.01);
  _SECTION_END();
  _SECTION_BEGIN("Butterfly");
  BtBmin = Param("Swing B Min.",0.55,0.3,1,0.01);
  BtBmax = Param("Swing B Max.",0.9,0.4,1,0.01);
  BtCmin = Param("Swing C Min.",0.38,0.3,1.62,0.01);
  BtCmax = Param("Swing C Max.",1.27,0.4,1.62,0.01);
  BtDmin = Param("Swing D Min.(XA)",1,1,1.8,0.01);
  BtDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.8,1,1.8,0.01); // Max XA of Butterfly = (1.0 - 1.618)
  _SECTION_END();
  _SECTION_BEGIN("Crab");
  CBmin = Param("Swing B Min.",0.38,0.3,1,0.01);
  CBmax = Param("Swing B Max.",0.65,0.4,1,0.01);
  CCmin = Param("Swing C Min.",0.38,0.3,1.62,0.01);
  CCmax = Param("Swing C Max.",1.270,0.4,1.62,0.01);
  CDmin = Param("Swing D Min.(XA)",1.25,1,1.8,0.01);
  CDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.8,1,2,0.01);
  _SECTION_END();
  _SECTION_BEGIN("AB=CD");
  abcd_Cmin = Param("Swing C Min.",0.3, 0.3 , 1, 0.01);
  abcd_Cmax = Param("Swing C Max.",0.8, 0.8 , 1, 0.01);
  abcd_Dmin = Param("Swing D Min.",1.2, 1, 2.7, 0.01);
  abcd_Dmax = Param("Swing D Max.",3.7, 1, 4, 0.01);
  _SECTION_END();
  _SECTION_BEGIN("Patterns");

  //strength = Param("Strength",5,2,15,1); // Best use: 3, 4, 5
  strength = Param("BARS of each LINE",5,2,15,1); // So luong bar cho moi duong XA, AB, BC,
  bu = ParamToggle("Bullish Pattern","Off|On",1); // So bar/lines se quyet dinh. mo^ hinh` duoc ve the' nao`
  be = ParamToggle("Bearish Pattern","Off|On",1);
  bi = Cum(1)-1;
  function GetTop(bars) // Lay' gia' tri cao nhat' = di?nh
  {
  Top = H == HHV(H,2*bars) AND Ref(HHV(H,bars),bars) < H;
  Top = Top AND LastValue(bi)-ValueWhen(Top,bi) > bars;
  return Top;
  }
  function GetValley(bars) // La'y gia tri thap' nhat' = day'
  {
  Valley = L == LLV(L,2*bars) AND Ref(LLV(L,bars),bars) > L;
  Valley = Valley AND LastValue(bi)-ValueWhen(Valley,bi) > bars;
  return Valley;
  }
  // Build fractals array
  P1 = GetTop(strength); // so' bar cho 1 duong` XA, AB, BC, CD
  V1 = GetValley(Strength);
  P1 = IIf(P1,IIf(ValueWhen(P1,bi,2) < ValueWhen(V1,bi),P1,IIf(ValueWhen(P1,H,2) > H,False,P1)),P1);
  P1 = IIf(P1 AND ValueWhen(P1,bi,0) > bi,IIf(ValueWhen(P1,bi,0) < ValueWhen(V1,bi,0),IIf(ValueWhen(P1,H,0) >= H,False,P1),P1),P1);
  V1 = IIf(V1,IIf(ValueWhen(V1,bi,2) < ValueWhen(P1,bi),V1,IIf(ValueWhen(V1,L,2)<L,False,V1)),V1);
  V1 = IIf(V1 AND ValueWhen(V1,bi,0) > bi ,IIf(ValueWhen(V1,bi,0) < ValueWhen(P1,bi,0),IIf(ValueWhen(V1,L,0) <= L, False,V1),V1),V1);
  P1H1 = ValueWhen(P1,H);
  P1Bar1 = ValueWhen(P1,bi);
  P1H2 = ValueWhen(P1,H,2);
  P1Bar2 = ValueWhen(P1,bi,2);
  V1L1 = ValueWhen(V1,L);
  V1Bar1 = ValueWhen(V1,bi);
  V1L2 = ValueWhen(V1,L,2);
  V1Bar2 = ValueWhen(V1,bi,2);
  //============================================
  // BULLISH PATTERNS
  //============================================
  /*
  Mo hinh Bullish:
  A = P1H2
  B = V1L1
  C = P1H1
  X = V1L2
  */
  PTvalid = (P1Bar1 > V1Bar1 AND V1Bar1 > P1Bar2 AND P1bar2 > V1Bar2) AND P1; // Peaks and troughs are in order
  myAX = P1H2-V1L2;
  myAB = P1H2-V1L1;
  myBC = P1H1-V1L1;
  myAB_AX = myAB/ myAX;
  myBC_AB = myBC/ myAB;
  BullGartley4 = PTvalid AND ( myAB_AX > GBmin ) AND ( myAB_AX < GBmax )
  AND ( myBC_AB > GCMin ) AND ( myBC_AB < GCMax );
  BullBat4 = PTvalid AND ( myAB_AX > BatBmin ) AND ( myAB_AX < BatBmax )
  AND ( myBC_AB > BatCMin ) AND ( myBC_AB < BatCMax );
  BullButterfly4 = PTvalid AND ( myAB_AX > BtBmin ) AND ( myAB_AX < BtBMax )
  AND ( myBC_AB > BtCmin ) AND ( myBC_AB < BtCmin );
  BullCrab4 = PTvalid AND ( myAB_AX > CBmin ) AND ( myAB_AX < CBmax )
  AND ( myBC_AB > CCmin ) AND ( myBC_AB < CCmax );
  BullABCD4 = PTvalid AND ( myBC_AB > abcd_Cmin) AND ( myBC_AB < abcd_Cmax );
  strPattern = "";
  //==================================================
  // BULLISH abcd
  // Bullish pattern found. D retracement level is not evaluated
  //==================================================
  dHigh = HighestSince(BullABCD4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BullABCD4,L);

  myC = ValueWhen(BullABCD4,P1H1);
  myB = ValueWhen(BullABCD4,V1L1);
  myA = ValueWhen(BullABCD4,P1H2);
  myX = ValueWhen(BullABCD4,V1L2);
  myCB = myC - myB;
  my_d_min = myCB * abcd_DMin ; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myCB * abcd_DMax ;
  my_Cd_min = myC - my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Cd_max = myC - my_d_max;
  BullABCD = IIf( ( dLow < my_Cd_min ) AND ( dLow > my_Cd_max )
  AND ( dHigh <= myC ) AND ( dLow == L),
  True, False
  );
  BullABCD = BullABCD AND (dLow < myB);
  //==================================================
  // BULLISH GARTLEY
  //==================================================
  dHigh = HighestSince(BullGartley4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BullGartley4,L);
  myC = ValueWhen(BullGartley4,P1H1);
  myB = ValueWhen(BullGartley4,V1L1);
  myA = ValueWhen(BullGartley4,P1H2);
  myX = ValueWhen(BullGartley4,V1L2);
  myAX = myA - myX;
  my_d_min = myAX * GDmin; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myAX * GDMax;
  my_Ad_min = myA - my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Ad_max = myA - my_d_max;
  BullGartley = IIf( ( dLow < my_Ad_min ) AND ( dLow > my_Ad_max )
  AND ( dHigh <= myC ) AND ( dLow == L),
  True, False
  );
  BullGartley = BullGartley AND (dLow < myB); // diem D thap' hon B
  strPattern = WriteIf(BullGartley,"BULLISH GARTLEY",strPattern);
  //==================================================
  // BULLISH BAT
  //==================================================
  dHigh = HighestSince(BullBat4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BullBat4,L);
  myC = ValueWhen(BullBat4,P1H1);
  myB = ValueWhen(BullBat4,V1L1);
  myA = ValueWhen(BullBat4,P1H2);
  myX = ValueWhen(BullBat4,V1L2);
  myAX = myA - myX;
  my_d_min = myAX * BatDmin; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myAX * BatDmax ;
  my_Ad_min = myA - my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Ad_max = myA - my_d_max;
  BullBat = IIf( ( dLow < my_Ad_min ) AND ( dLow > my_Ad_max )
  AND ( dHigh <= myC ) AND ( dLow == L),
  True, False
  );
  BullBat = BullBat AND (dLow < myB); // diem d thap hon diem B
  strPattern = WriteIf(BullBat,"BULLISH BAT",strPattern);
  //==================================================
  // BULLISH CRAB - CUA
  //==================================================
  dHigh = HighestSince(BullCrab4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BullCrab4,L);
  myC = ValueWhen(BullCrab4,P1H1);
  myB = ValueWhen(BullCrab4,V1L1);
  myA = ValueWhen(BullCrab4,P1H2);
  myX = ValueWhen(BullCrab4,V1L2);
  myAX = myA - myX;
  my_d_min = myAX * CDmin ; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myAX * CDmax ;
  my_Ad_min = myA - my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Ad_max = myA - my_d_max;
  BullCrab = IIf( ( dLow < my_Ad_min ) AND ( dLow > my_Ad_max )
  AND ( dHigh <= myC ) AND ( dLow == L),
  True, False
  );
  BullCrab = BullCrab AND (dLow < myX); // diem D thap' hon X
  strPattern = WriteIf(BullCrab ,"BULLISH CRAB",strPattern);
  //==================================================
  // BULLISH BUTTTERFLY
  //==================================================
  dHigh = HighestSince(BullButterfly4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BullButterfly4,L);
  myC = ValueWhen(BullButterfly4,P1H1);
  myB = ValueWhen(BullButterfly4,V1L1);
  myA = ValueWhen(BullButterfly4,P1H2);
  myX = ValueWhen(BullButterfly4,V1L2);
  myAX = myA - myX;
  my_d_min = myAX * BtDmin ; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myAX * BtDmax ;
  my_Ad_min = myA - my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Ad_max = myA - my_d_max;
  BullButterfly = IIf( ( dLow < my_Ad_min ) AND ( dLow > my_Ad_max )
  AND ( dHigh <= myC ) AND ( dLow == L),
  True, False
  );
  BullButterfly = BullButterfly AND (dLow < myX); // diem D thap' hon X
  strPattern = WriteIf(BullButterfly ,"BULLISH BUTTERFLY",strPattern);
  //==========================================================
  // VE DUONG CHO MO HINH BULLISH ABCB
  //==========================================================
  BullHar4 = BullABCD4;
  BullHar = BullABCD;
  Point4 = IIf(BullHar,ValueWhen(BullHar4,bi),Null);
  BullHar = IIf(BullHar, IIf(Point4 == ValueWhen(BullHar,point4,0) AND ValueWhen(BullHar,bi,0) > bi ,False,BullHar),BullHar);
  A = ValueWhen(BullHar4,P1H2);
  Abar = ValueWhen(BullHar4,P1bar2);
  B = ValueWhen(BullHar4,V1L1);
  Bbar = ValueWhen(BullHar4,V1bar1);
  C1 = ValueWhen(BullHar4,P1H1);
  C1bar = ValueWhen(BullHar4,P1bar1);
  D = ValueWhen(BullHar,L);
  Dbar = ValueWhen(BullHar,bi);
  BCdAB = (C1-B)/(A-B);
  BCdCD = (C1-D)/(C1-B);
  PlotPattern = Dbar > C1bar;
  if(LastValue(PlotPattern) AND bu)
  {
  ColorX = colorGreen;
  // Ve cac duong AB, BC, CD
  Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(C1bar),LastValue(C1),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"",ColorX ,styleDashed);
  Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX ,styleDashed);
  // Ve cac gia tri Fibo
  PlotText(NumToStr(LastValue(BCdAB),1.2),(LastValue(C1bar)+LastValue(Abar))/2,(LastValue(C1)+LastValue(A))/2,ColorX );
  PlotText(NumToStr(LastValue(BCdCD),1.2),(LastValue(Bbar)+LastValue(Dbar))/2,(LastValue(B)+LastValue(D))/2,ColorX );
  //---------- Viet cac diem X, A, B, C, D: by binhnd---------------------
  xlech = 0;
  ylech = 2;
  PlotText("A",LastValue(Abar) + xlech, LastValue(A) + ylech, ColorX );
  PlotText("B",LastValue(Bbar) + xlech, LastValue(B) - ylech, ColorX );
  PlotText("C",LastValue(C1bar) + xlech, LastValue(C1) + ylech, ColorX );
  PlotText("D",LastValue(Dbar) + xlech, LastValue(D) - ylech, ColorX );
  //--------- Viet thuyet minh mo hinh: by binhnd--------------
  if (strPattern!="")
  {
  myStr = "Pattern: BULLISH AB=CD";
  toadoX = LastValue(Abar);
  toadoY = LastValue(D);
  PlotText(myStr,toadoX,toadoY,ColorX );
  }
  } // end of Ve duong` bullish abcd
  //==========================================================
  // VE DUONG CHO MO HINH BULLISH BAT, GARTLEY, BUTTERFLY, CRAB
  //==========================================================
  BullHar4 = BullGartley4 OR BullButterfly4 OR BullBat4 OR BullCrab4 ;
  BullHar = BullGartley OR BullButterfly OR BullBat OR BullCrab;
  Point4 = IIf(BullHar,ValueWhen(BullHar4,bi),Null);
  BullHar = IIf(BullHar, IIf(Point4 == ValueWhen(BullHar,point4,0) AND ValueWhen(BullHar,bi,0) > bi ,False,BullHar),BullHar);
  X = ValueWhen(BullHar4,V1L2);
  Xbar = ValueWhen(BullHar4,V1Bar2);
  A = ValueWhen(BullHar4,P1H2);
  Abar = ValueWhen(BullHar4,P1bar2);
  B = ValueWhen(BullHar4,V1L1);
  Bbar = ValueWhen(BullHar4,V1bar1);
  C1 = ValueWhen(BullHar4,P1H1);
  C1bar = ValueWhen(BullHar4,P1bar1);
  D = ValueWhen(BullHar,L);
  Dbar = ValueWhen(BullHar,bi);
  ABdXA = (A-B)/(A-X);
  BCdAB = (C1-B)/(A-B);
  ADdXA = (A-D)/(A-X);
  BCdCD = (C1-D)/(C1-B);
  PlotPattern = Dbar > C1bar;
  if(LastValue(PlotPattern) AND bu)
  {
  ColorX = colorBlue;
  // Ve cac duong XA, AB, BC, CD
  Plot( LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Abar),LastValue(A)),"",ColorX,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",ColorX,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"",ColorX,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(C1bar),LastValue(C1),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",ColorX,styleDashed);
  Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Abar),LastValue(A)),"",ColorX,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"",ColorX,styleDashed);
  Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX,styleDashed);
  Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX,styleDashed);
  // Ve cac gia tri Fibo
  PlotText(NumToStr(LastValue(ABdXA),1.2),(LastValue(Bbar)+LastValue(Xbar))/2,(LastValue(B)+LastValue(X))/2,ColorX);
  PlotText(NumToStr(LastValue(BCdAB),1.2),(LastValue(C1bar)+LastValue(Abar))/2,(LastValue(C1)+LastValue(A))/2,ColorX);
  PlotText(NumToStr(LastValue(ADdXA),1.2) ,(LastValue(Dbar)+LastValue(Xbar))/2,(LastValue(D)+LastValue(X))/2,ColorX);
  PlotText(NumToStr(LastValue(BCdCD),1.2),(LastValue(Bbar)+LastValue(Dbar))/2,(LastValue(B)+LastValue(D))/2,ColorX);
  //---------- Viet cac diem X, A, B, C, D: by binhnd---------------------
  xlech = 0;
  ylech = 2;
  PlotText("X",LastValue(Xbar) + xlech, LastValue(X) - ylech, ColorX);
  PlotText("A",LastValue(Abar) + xlech, LastValue(A) + ylech, ColorX);
  PlotText("B",LastValue(Bbar) + xlech, LastValue(B) - ylech, ColorX);
  PlotText("C",LastValue(C1bar) + xlech, LastValue(C1) + ylech, ColorX);
  PlotText("D",LastValue(Dbar) + xlech, LastValue(D) - ylech, ColorX);
  //--------- Viet thuyet minh mo hinh: by binhnd--------------
  if (strPattern!="")
  {
  strPattern = "Pattern: " + strPattern;
  toadoX = (LastValue(Dbar)+LastValue(Xbar))/2;
  toadoY = (LastValue(D)+LastValue(X))/2;
  PlotText(strPattern,toadoX,toadoY-2,ColorX);
  }
  } // end of Ve duong cho cac mo hinh Crab, Butterfly, Bat
  //=============================================================
  // BEARISH PATTERNS
  //=============================================================
  PTvalid = (V1Bar1 > P1Bar1 AND P1Bar1 > V1Bar2 AND V1Bar2 > P1Bar2) AND V1;
  /*=====================
  X = P1H2 Trong mo hinh` bear: Die^m X cao hon diem A. MyAX = X-> A
  A = V1L2
  B = P1H1
  C = V1L1
  =======================*/
  myAX = P1H2-V1L2;
  myAB = P1H1-V1L2;
  myBC = P1H1-V1L1;
  myAB_AX = myAB/ myAX;
  myBC_AB = myBC/ myAB;
  BearGartley4 = PTvalid AND ( myAB_AX > GBmin ) AND ( myAB_AX < GBmax )
  AND ( myBC_AB > GCMin ) AND ( myBC_AB < GCMax );
  BearBat4 = PTvalid AND ( myAB_AX > BatBmin ) AND ( myAB_AX < BatBmax )
  AND ( myBC_AB > BatCMin ) AND ( myBC_AB < BatCMax );
  BearButterfly4 = PTvalid AND ( myAB_AX > BtBmin ) AND ( myAB_AX < BtBMax )
  AND ( myBC_AB > BtCmin ) AND ( myBC_AB < BtCmin );
  BearCrab4 = PTvalid AND ( myAB_AX > CBmin ) AND ( myAB_AX < CBmax )
  AND ( myBC_AB > CCmin ) AND ( myBC_AB < CCmax );
  BearABCD4 = PTvalid AND ( myBC_AB > abcd_Cmin) AND ( myBC_AB < abcd_Cmax );
  strPattern = "";
  //==========================================================
  // BEARISH abcd
  // Bearish pattern found. D retracement level is not evaluated
  //==========================================================
  dHigh = HighestSince(BearABCD4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BearABCD4,L);

  myA = ValueWhen(BearABCD4,V1L2);
  myB = ValueWhen(BearABCD4,P1H1);
  myC = ValueWhen(BearABCD4,V1L1);
  myCB = myB - myC;
  my_d_min = myCB * abcd_DMin ; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myCB * abcd_DMax ;
  my_Cd_min = myC + my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Cd_max = myC + my_d_max;
  BearABCD = IIf( ( dHigh > my_Cd_min ) AND ( dHigh < my_Cd_max )
  AND ( dLow >= myC ) AND ( dHigh == H),
  True, False
  );
  BearABCD = BearABCD AND (dHigh > myB);
  //=============================================================
  // BEARISH GARTLEY
  //=============================================================
  dHigh = HighestSince(BearGartley4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BearGartley4,L);
  myX = ValueWhen(BearGartley4,P1H2);
  myA = ValueWhen(BearGartley4,V1L2);
  myAX = myX - myA;
  myB = ValueWhen(BearGartley4,P1H1);
  myC = ValueWhen(BearGartley4,V1L1);
  my_d_min = myAX * GDmin; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myAX * GDMax;
  my_Ad_min = myA + my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Ad_max = myA + my_d_max;
  BearGartley = IIf( ( dHigh > my_Ad_min ) AND ( dHigh < my_Ad_max )
  AND ( dLow >= myC ) AND ( dHigh == H),
  True, False
  );
  BearGartley = BearGartley AND (dHigh > myB); // diem D cao hon B
  strPattern = WriteIf(BearGartley ,"BEARISH GARTLEY",strPattern);
  //=============================================================
  // BEARISH BAT
  //=============================================================
  dHigh = HighestSince(BearBat4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BearBat4,L);
  myX = ValueWhen(BearBat4,P1H2);
  myA = ValueWhen(BearBat4,V1L2);
  myAX = myX - myA;
  myB = ValueWhen(BearBat4,P1H1);
  myC = ValueWhen(BearBat4,V1L1);
  my_d_min = myAX * BatDmin ; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myAX * BatDMax ;
  my_Ad_min = myA + my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Ad_max = myA + my_d_max;
  BearBat = IIf( ( dHigh > my_Ad_min ) AND ( dHigh < my_Ad_max )
  AND ( dLow >= myC ) AND ( dHigh == H),
  True, False
  );
  BearBat = BearBat AND (dHigh > myB); // diem D cao hon B
  strPattern = WriteIf(BearBat ,"BEARISH BAT",strPattern);
  //=============================================================
  // BEARISH BUTTERFLY
  //=============================================================
  dHigh = HighestSince(BearButterfly4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BearButterfly4,L);
  myX = ValueWhen(BearButterfly4,P1H2);
  myA = ValueWhen(BearButterfly4,V1L2);
  myAX = myX - myA;
  myB = ValueWhen(BearButterfly4,P1H1);
  myC = ValueWhen(BearButterfly4,V1L1);
  my_d_min = myAX * BtDmin ; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myAX * BtDmax ;
  my_Ad_min = myA + my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Ad_max = myA + my_d_max;
  BearButterfly = IIf( ( dHigh > my_Ad_min ) AND ( dHigh < my_Ad_max )
  AND ( dLow >= myC ) AND ( dHigh == H),
  True, False
  );
  BearButterfly = BearButterfly AND (dHigh > myX); // diem D cao hon X
  strPattern = WriteIf(BearButterfly ,"BEARISH BUTTERFLY",strPattern);
  //=============================================================
  // BEARISH CRAB
  //=============================================================
  dHigh = HighestSince(BearCrab4,H); // Tinh' gia' tri min, max cua duong Ad. Duong Ad la duong con cua AD
  dLow = LowestSince(BearCrab4,L);
  myX = ValueWhen(BearCrab4,P1H2);
  myA = ValueWhen(BearCrab4,V1L2);
  myAX = myX - myA;
  myB = ValueWhen(BearCrab4,P1H1);
  myC = ValueWhen(BearCrab4,V1L1);
  my_d_min = myAX * CDmin ; // Tinh' gia' tri cua duong Ad con. Khi gia' giam? tu` tre^n xuong' thi` max -> min
  my_d_max = myAX * CDmax ;
  my_Ad_min = myA + my_d_min; // Khoang dich chuyen cua duong Ad con.
  my_Ad_max = myA + my_d_max;
  BearCrab = IIf( ( dHigh > my_Ad_min ) AND ( dHigh < my_Ad_max )
  AND ( dLow >= myC ) AND ( dHigh == H),
  True, False
  );
  BearCrab = BearCrab AND (dHigh > myX); // diem D cao hon X
  strPattern = WriteIf(BearCrab ,"BEARISH CRAB",strPattern);
  //==========================================================
  // VE DUONG CHO MO HINH BEARISH abcd
  //==========================================================
  BearHar4 = BearABCD4;
  BearHar = BearABCD;
  Point4 = IIf(BearHar,ValueWhen(BearHar4,bi),Null);
  BearHar = IIf(BearHar, IIf(Point4 == ValueWhen(BearHar,point4,0) AND ValueWhen(BearHar,bi,0) > bi ,False,BearHar),BearHar);
  A = ValueWhen(BearHar4,V1L2);
  Abar = ValueWhen( BearHar4,V1bar2);
  B = ValueWhen(BearHar4,P1H1);
  Bbar = ValueWhen(BearHar4,P1bar1);
  C1 = ValueWhen(BearHar4,V1L1);
  C1bar = ValueWhen(BearHar4,V1bar1);
  D = ValueWhen(BearHar,H);
  Dbar = ValueWhen(BearHar,bi);
  BCdAB = (B-C1)/(B-A);
  BCdCD = (D-C1)/(B-C1);
  PlotPattern = Dbar > C1bar;
  //--------- Ve duong ------------------
  if(LastValue(Plotpattern) AND be)
  {
  ColorX = colorYellow;
  // Ve duong AB, BC
  Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(C1bar),LastValue(C1),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"",ColorX ,styleDashed);
  Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX ,styleDashed);
  // Viet cac gia tri Fibo tren duong AB, BC
  PlotText(NumToStr(LastValue(BCdAB),1.2),(LastValue(C1bar)+LastValue(Abar))/2,(LastValue(C1)+LastValue(A))/2,ColorX );
  PlotText(NumToStr(LastValue(BCdCD),1.2) ,(LastValue(Dbar)+LastValue(Bbar))/2,(LastValue(D)+LastValue(B))/2,ColorX );
  //---------- Viet cac diem A, B, C, D: by binhnd---------------------
  xlech = -1;
  ylech = 1;
  PlotText("A",LastValue(Abar) + xlech, LastValue(A) - ylech, ColorX );
  PlotText("B",LastValue(Bbar) + xlech, LastValue(B) + ylech, ColorX );
  PlotText("C",LastValue(C1bar) + xlech, LastValue(C1) - ylech, ColorX );
  PlotText("D",LastValue(Dbar) + xlech, LastValue(D) + ylech, ColorX );
  //--------- Viet thuyet minh mo hinh: by binhnd--------------
  if (strPattern!="")
  {
  myStr = "Pattern: BEARISH AB=CD";
  toadoaX = LastValue(Abar);
  toadoY = LastValue(D);
  PlotText(myStr,toadoaX,toadoY+1,ColorX );
  }

  } // end of VE DUONG CHO MO HINH BEARISH abcd
  //==========================================================
  // VE DUONG CHO MO HINH BEARISH BAT, GARTLEY, BUTTERFLY, CRAB
  //==========================================================
  BearHar4 = BearGartley4 OR BearButterfly4 OR BearBat4 OR BearCrab4 ;
  BearHar = BearGartley OR BearButterfly OR BearBat OR BearCrab ;
  Point4 = IIf(BearHar,ValueWhen(BearHar4,bi),Null);
  BearHar = IIf(BearHar, IIf(Point4 == ValueWhen(BearHar,point4,0) AND ValueWhen(BearHar,bi,0) > bi ,False,BearHar),BearHar);
  X = ValueWhen(BearHar4,P1H2);
  Xbar = ValueWhen(BearHar4,P1Bar2);
  A = ValueWhen(BearHar4,V1L2);
  Abar = ValueWhen( BearHar4,V1bar2);
  B = ValueWhen(BearHar4,P1H1);
  Bbar = ValueWhen(BearHar4,P1bar1);
  C1 = ValueWhen(BearHar4,V1L1);
  C1bar = ValueWhen(BearHar4,V1bar1);
  D = ValueWhen(BearHar,H);
  Dbar = ValueWhen(BearHar,bi);
  ABdXA = (B-A)/(X-A);
  BCdAB = (B-C1)/(B-A);
  ADdXA = (D-A)/(X-A);
  BCdCD = (D-C1)/(B-C1);
  PlotPattern = Dbar > C1bar;
  //--------- Ve duong ------------------
  if(LastValue(Plotpattern) AND be)
  {
  ColorX = colorRed;
  // Ve duong XA, AB, BC
  Plot( LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Abar),LastValue(A)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(C1bar),LastValue(C1),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",ColorX ,styleDashed);
  Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Abar),LastValue(A)),"",ColorX ,styleThick);
  Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"",ColorX ,styleDashed);
  Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX ,styleDashed);
  Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",ColorX ,styleDashed);
  // Viet cac gia tri Fibo tren duong XA, AB, BC
  PlotText(NumToStr(LastValue(ABdXA),1.2),(LastValue(Bbar)+LastValue(Xbar))/2,(LastValue(B)+LastValue(X))/2,ColorX );
  PlotText(NumToStr(LastValue(BCdAB),1.2),(LastValue(C1bar)+LastValue(Abar))/2,(LastValue(C1)+LastValue(A))/2,ColorX );
  PlotText(NumToStr(LastValue(BCdCD),1.2) ,(LastValue(Dbar)+LastValue(Bbar))/2,(LastValue(D)+LastValue(B))/2,ColorX );
  PlotText(NumToStr(LastValue(ADdXA),1.2) ,(LastValue(Dbar)+LastValue(Xbar))/2,(LastValue(D)+LastValue(X))/2,ColorX );
  //---------- Viet cac diem X, A, B, C, D: by binhnd---------------------
  xlech = -1;
  ylech = 1;
  PlotText("X",LastValue(Xbar) + xlech, LastValue(X) + ylech, ColorX );
  PlotText("A",LastValue(Abar) + xlech, LastValue(A) - ylech, ColorX );
  PlotText("B",LastValue(Bbar) + xlech, LastValue(B) + ylech, ColorX );
  PlotText("C",LastValue(C1bar) + xlech, LastValue(C1) - ylech, ColorX );
  PlotText("D",LastValue(Dbar) + xlech, LastValue(D) + ylech, ColorX );
  //--------- Viet thuyet minh mo hinh: by binhnd--------------
  if (strPattern!="")
  {
  strPattern = "Pattern: " + strPattern;
  toadoaX = (LastValue(Dbar)+LastValue(Xbar))/2;
  toadoY = (LastValue(D)+LastValue(X))/2;
  PlotText(strPattern,toadoaX,toadoY+1,ColorX );
  }

  } // end of VE DUONG CHO MO HINH BEARISH BAT, GARTLEY, BUTTERFLY, CRAB
  //=================================
  // Show diem ho^~ tro. va` khang' cu. ko?
  //=================================
  plotFractals = ParamToggle("Plot Fractals","Off|On",1);
  if(PlotFractals)
  {
  PlotShapes(shapeSmallCircle*P1,colorRed,0,H,10);
  PlotShapes(shapeSmallCircle*V1,colorBlue,0,L,-10);
  }
  //==============================================
  // DAT DIEU KIEN cho TIM KIEM BULL
  //==============================================
  dkBull = False;
  ListBull = ParamList("Type of Bullish", "None|AB=CD|Gartley|Butterfly|Bat|Crab|All Patterns", 6);
  if ( ListBull == "None" ) dkBull = True;
  if ( ListBull =="AB=CD" ) dkBull = BullABCD ;
  if ( ListBull =="Gartley" ) dkBull = BullGartley ;
  if ( ListBull =="Butterfly" ) dkBull = BullButterfly ;
  if ( ListBull =="Bat" ) dkBull = BullBat ;
  if ( ListBull =="Crab" ) dkBull = BullCrab ;
  if ( ListBull =="All Patterns") dkBull = (BullABCD) OR (BullGartley) OR (BullButterfly ) OR (BullBat ) OR (BullCrab);
  //==============================================
  // DAT DIEU KIEN cho TIM KIEM BEAR
  //==============================================
  dkBear = False;
  ListBear = ParamList("Type of Bearish", "None|AB=CD|Gartley|Butterfly|Bat|Crab|All Patterns", 0);
  if ( ListBear == "None" ) dkBear = True;
  if ( ListBear =="AB=CD" ) dkBear = BearABCD ;
  if ( ListBear =="Gartley" ) dkBear = BearGartley ;
  if ( ListBear =="Butterfly" ) dkBear = BearButterfly ;
  if ( ListBear =="Bat" ) dkBear = BearBat ;
  if ( ListBear =="Crab" ) dkBear = BearCrab ;
  if ( ListBear =="All Patterns") dkBear = (BearABCD ) OR (BearGartley ) OR (BearButterfly ) OR (BearBat ) OR (BearCrab );
  //===============================
  AddColumn(V,"Volume",1.0);
  Filter = (dkBull) AND (dkBear);
   
  Quản Lý Vốn - 3 Bước Cơ Bản Để Tránh Mất Tiền Oan
  7 Sự Thật Thú Vị Về Ngưỡng Kháng Cự Và Hỗ Trợ
  Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Gọi Tên Cậu Vàng! - Tuần 24/02-28/02
  Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 17/02-21/02: Có Nên Bắt Đáy EURUSD & Dầu?
  Mô Hình Hai Nến Đảo Chiều - Cách Thức Bắt Đỉnh Đáy Con Sóng Lớn - Tiếp Theo
  Trò Chuyện Cùng Trader Nổi Tiếng Biến $600 Thành $600.000 Trong 6 Năm Nhờ Giao Dịch Thuật Toán!
  Phỏng Vấn Mark D. Cook - Kinh Nghiệm Xương Máu Của Trader Mất 1 Triệu Đô & Kiếm Lại Trong 5 Năm
  6 Quan Niệm Sai Lầm Về Price Action
  Đang tải...
 2. fx9327

  fx9327

  361
  461
  Cái này là code của amibroker dành cho chứng khoán. Mà chứng khoán Việt Nam chỉ có dữ liệu daily nên chọn khung giờ nào cũng vậy thôi bạn.
   
 3. TXV

  TXV

  3
  0
  Hiện tại một số công ty có cung cấp data intraday cho chứng khoán nên em sử dụng để nghiên cứu thêm về các timeframe khác nhau. Em thử analysis code Harmonic theo khung 1 giờ, 2 giờ nhưng chưa được. Rất mong các anh hỗ trợ. Cảm ơn các anh.
   
 4. DuongHuy

 5. DuongHuy
 6. 17,421
  100,283
  Bác @fx9327 vào đây là đúng rồi. Bác không giúp được em nó thì không biết ai giúp được đây
   
  fx9327 bài này.
 7. TXV

  TXV

  3
  0
 8. DuongHuy

 9. DuongHuy
 10. 17,421
  100,283

Bình luận mới nhất

 • ngocdungtraderGKFX trong Trao Đổi về Broker 1,000 Xem / 10 Trả lời
 • mrdragonntk trong Hệ thống giao dịch 12,923 Xem / 165 Trả lời
 • Đang tải...

  Broker được cấp phép

  XTB
  Công ty Fintech eToro
  FP Markets
  FXCM
  EightCap
  FBS
  AETOS
  OlympTrade
  OctaFX
  LiteForex
  AxiTrader
  Đang tải...