Tìm cơ hội cược BO với Trend line

Thảo luận trong 'Quyền chọn Nhị phân - Binary Options' bắt đầu bởi anhnguyen14, 17/01/2019.

 1. yes. market mỗi ngày moi khác nên lịch sử k nói lên dk tất cả nhưng phải có tỷ lệ mới biêt dk nó có tốt k. có thể tháng này k tốt bằng tháng truoc nhưng ai biêt trong tương lai nó sẽ dk việc keke.:D
   
  Trương Nhật bài này.
 2. nên đánh lâu mới hiểu tt đc, cùng pp thì người nào hiểu mới kiếm tiền dc :D
   
 3. @vĩnh0902 kiểm tra giúp mình chuỗi loss của code này nha vĩnh ơi
  Mã:
  // BO - Price Fibo - Backtesting
  // © inno14
  //@version=4
  strategy("BO - Price Fibo - Backtesting")
  //strategy.risk.max_intraday_loss(1, strategy.cash)
  // === INPUT PERIOD OF TIME ===
  Date  = input(true, title = "=== Date Option ===")
  FromDay  = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
  FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
  FromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
  
  ToDay   = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
  ToMonth  = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
  ToYear  = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
  
  // === DATE RANGE ===
  start   = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
  finish  = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)    // backtest finish window
  window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
  
  // === Trading Time ===
  CTimeDvM  = input(true, title = "=== Trading Time ===")
  Time_zone = input(7,title="Time Zone")
  FromHourDvM  = input(defval = 7, title = "From Hour", minval = 00, maxval = 23)
  FromMinuteDvM = input(defval = 15, title = "From Minute", minval = 00, maxval = 59)
  ToHourDvM  = input(defval = 18, title = "To Hour", minval = 00, maxval = 23)
  ToMinuteDvM = input(defval = 0, title = "To Minute", minval = 00, maxval = 59)
  
  GMT_FHDvM=FromHourDvM<Time_zone?FromHourDvM-Time_zone+24:FromHourDvM-Time_zone
  GMT_THDvM=ToHourDvM<Time_zone?ToHourDvM-Time_zone+24:ToHourDvM-Time_zone
  fhDvM= (GMT_FHDvM<10?"0"+tostring(GMT_FHDvM):tostring(GMT_FHDvM))
  fmDvM= (FromMinuteDvM<10?"0"+tostring(FromMinuteDvM):tostring(FromMinuteDvM))
  thDvM= (GMT_THDvM<10?"0"+tostring(GMT_THDvM):tostring(GMT_THDvM))
  tmDvM= (ToMinuteDvM<10?"0"+tostring(ToMinuteDvM):tostring(ToMinuteDvM))
  WorkingHourDvM = fhDvM+fmDvM+"-"+thDvM+tmDvM
  t0_DvM = time(timeframe.period, WorkingHourDvM)
  htrtime = input(true,title="Highlight Trading Time")
  bgcolor(htrtime? t0_DvM? color.white : na:na, title="Trading Time", transp=0)
  
  body=abs(close-open)
  sh=high-low
  up=close>open
  dn=close<open
  
  extreme_body=
      body>sh[1]+(body[1]/2)
     
  
  //Put signal
  x1=
      up[1]
      and extreme_body[1]
      and up
     
  
  //Call signal
  y1=
      dn[1]
      and extreme_body[1]
      and dn
     
  
  no_orders =
      not strategy.opentrades
  
  //Function
  xTech=
      x1
      and no_orders
      and window() and t0_DvM
  yTech=
      y1
      and no_orders
      and window() and t0_DvM
  
  sumtrades=strategy.losstrades[0]+strategy.wintrades[0]
  losstrades=strategy.losstrades[0]
  wintrades=strategy.wintrades[0]
  //Fibonacci Money Management
  fibo_tt=input(true,title="=== Fibonacci Money Management ===")
  take_profit=input(50,title="Take profit = wintrades - losstrades =")
  //Bid level
  current_bid_lv=
      losstrades == 0 and wintrades == 0?1:
      losstrades-wintrades == -1?1:
      losstrades>0 and (losstrades-wintrades == 0)?2:
      losstrades-wintrades == 1?3:
      losstrades-wintrades == 2?5:
      losstrades-wintrades == 3?8:
      losstrades-wintrades == 4?13:
      losstrades-wintrades == 5?21:
      losstrades-wintrades == 6?34:
      1
  bid_level=current_bid_lv
  take_profit_val = wintrades - losstrades
  //Plot Analyzing Signals
  //hline1=hline(-1.2*300)
  hline2=hline(-1.6*300)
  hline0=hline(0)
  sigtext=
      xTech?"Put signal"+ " * Current Bid Level: " + tostring(bid_level):yTech?"Call signal"+ " * Current Bid Level: " + tostring(bid_level):
      "Backtesting From: "+tostring(FromDay)+"/"+tostring(FromMonth)+"/"+tostring(FromYear)
      + " * Trading Time From: "+tostring(FromHourDvM)+":"+tostring(FromMinuteDvM)+" To "+tostring(ToHourDvM)+":"+tostring(ToMinuteDvM)
      + " * Take profit: " + tostring(wintrades-losstrades)+"/"+tostring(take_profit)
      + " * Current Bid Level: " + tostring(bid_level)
  
  sig_col=xTech?color.new(color.red,10):yTech?color.new(color.blue,10):color.new(color.navy,10)
  label_sig_text = label.new(bar_index[0], -1.5*300, text=sigtext, style=label.style_none, textcolor=sig_col, size=size.large)
  label.delete(label_sig_text[1])
  
  //Plot Color Panel of Finobacci Money Management
  fib_sigtext=
      "Color Panel of Finobacci Money Management"
     
  fib_sig_col=color.new(color.navy,10)
  label_fib_sig_text = label.new(bar_index[5], 250, text=fib_sigtext, style=label.style_none, textcolor=fib_sig_col, size=size.large)
  label.delete(label_fib_sig_text[1])
  fib_put=50
  fib_col=-150
  
  fib_put_lv1=color.new(color.red,0)
  plotshape(fib_put, title='Put Lv1', text="Put Lv1", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_put_lv1, textcolor=color.black, offset=-9, size=size.normal, show_last=2)
  fib_call_lv1=color.new(color.blue,0)
  plotshape(fib_col, title='Call Lv1', text="Call Lv1", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_call_lv1, textcolor=color.black, offset=-9, size=size.normal, show_last=2)
  
  fib_put_lv2=color.new(color.red,10)
  plotshape(fib_put, title='Put Lv2', text="Put Lv2", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_put_lv2, textcolor=color.black, offset=-8, size=size.normal, show_last=2)
  fib_call_lv2=color.new(color.blue,10)
  plotshape(fib_col, title='Call Lv2', text="Call Lv2", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_call_lv2, textcolor=color.black, offset=-8, size=size.normal, show_last=2)
  
  fib_put_lv3=color.new(color.orange,0)
  plotshape(fib_put, title='Put Lv3', text="Put Lv3", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_put_lv3, textcolor=color.black, offset=-7, size=size.normal, show_last=2)
  fib_call_lv3=color.new(color.green,0)
  plotshape(fib_col, title='Call Lv3', text="Call Lv3", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_call_lv3, textcolor=color.black, offset=-7, size=size.normal, show_last=2)
  
  fib_put_lv5=color.new(color.orange,10)
  plotshape(fib_put, title='Put Lv5', text="Put Lv5", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_put_lv5, textcolor=color.black, offset=-6, size=size.normal, show_last=2)
  fib_call_lv5=color.new(color.green,10)
  plotshape(fib_col, title='Call Lv5', text="Call Lv5", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_call_lv5, textcolor=color.black, offset=-6, size=size.normal, show_last=2)
  
  fib_put_lv8=color.new(color.maroon,0)
  plotshape(fib_put, title='Put Lv8', text="Put Lv8", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_put_lv8, textcolor=color.black, offset=-5, size=size.normal, show_last=2)
  fib_call_lv8=color.new(color.lime,0)
  plotshape(fib_col, title='Call Lv8', text="Call Lv8", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_call_lv8, textcolor=color.black, offset=-5, size=size.normal, show_last=2)
  
  fib_put_lv13=color.new(color.maroon,10)
  plotshape(fib_put, title='Put Lv13', text="Put Lv13", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_put_lv13, textcolor=color.black, offset=-4, size=size.normal, show_last=2)
  fib_call_lv13=color.new(color.lime,10)
  plotshape(fib_col, title='Call Lv13', text="Call Lv13", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_call_lv13, textcolor=color.black, offset=-4, size=size.normal, show_last=2)
  
  fib_put_lv21=color.new(color.olive,0)
  plotshape(fib_put, title='Put Lv21', text="Put Lv21", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_put_lv21, textcolor=color.black, offset=-3, size=size.normal, show_last=2)
  fib_call_lv21=color.new(color.yellow,0)
  plotshape(fib_col, title='Call Lv21', text="Call Lv21", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_call_lv21, textcolor=color.black, offset=-3, size=size.normal, show_last=2)
  
  fib_put_lv34=color.new(color.olive,10)
  plotshape(fib_put, title='Put Lv34', text="Put Lv34", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_put_lv34, textcolor=color.black, offset=-2, size=size.normal, show_last=2)
  fib_call_lv34=color.new(color.yellow,10)
  plotshape(fib_col, title='Call Lv34', text="Call Lv34", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_call_lv34, textcolor=color.black, offset=-2, size=size.normal, show_last=2)
  //plot Signal
  PutSignal= xTech and window() and t0_DvM and take_profit_val<take_profit?-1.2*300:na
  CallSignal= yTech and window() and t0_DvM and take_profit_val<take_profit?-1.2*300:na
  putcol =
      PutSignal ?
      bid_level==1? color.new(color.red,0):
      bid_level==2? color.new(color.red,10):
      bid_level==3? color.new(color.orange,0):
      bid_level==5? color.new(color.orange,10):
      bid_level==8? color.new(color.maroon,0):
      bid_level==13? color.new(color.maroon,10):
      bid_level==21? color.new(color.olive,0):
      bid_level==34? color.new(color.olive,10):
      color.new(color.red,0): na
  callcol =
      CallSignal ?
      bid_level==1? color.new(color.blue,0):
      bid_level==2? color.new(color.blue,10):
      bid_level==3? color.new(color.green,0):
      bid_level==5? color.new(color.green,10):
      bid_level==8? color.new(color.lime,0):
      bid_level==13? color.new(color.lime,10):
      bid_level==21? color.new(color.yellow,0):
      bid_level==34? color.new(color.yellow,10):
      color.new(color.blue,0): na
  plotshape(PutSignal, title='Put', text="Put", style=shape.circle, location=location.absolute, color=putcol, textcolor=color.black, offset=1, size=size.large)
  plotshape(CallSignal, title='Call', text="Call", style=shape.circle, location=location.absolute, color=callcol, textcolor=color.black, offset=1, size=size.large)
  
  //Backtesting
  exp_tt=input(true,"Expiry Option By Bars")
  exp_val=input(3,"Number of Bars")
  strategy.entry("Call", strategy.long, when=yTech and window() and t0_DvM and take_profit_val<take_profit)
  strategy.entry("Put", strategy.short, when=xTech and window() and t0_DvM and take_profit_val<take_profit)
  strategy.close_all(when=barssince(xTech)==exp_val or barssince(yTech)==exp_val)
  //EOF
   
  vĩnh0902 bài này.
 4. hix sáng nay vào tự nhiên thấy hiện quảng cáo kì kì vào kiểm tra báo đã huỷ tài khoản vip mà e xem ngày huỷ thì lại k phải ngày hôm nay khó hiểu thật
   
  anhnguyen14 bài này.
 5. Hic, vậy cứ tạm thời theo dõi em này thêm 1 tháng vậy, chuỗi loss tháng này ko dài, hiệu suất lại cao, tội cái ít lệnh quá :)
   
  vĩnh0902 bài này.
 6. hiệu suất 2 tháng và chuổi loss dài nhất á bác upload_2020-3-26_10-26-44. upload_2020-3-26_10-25-59.
   
  anhnguyen14 bài này.
 7. hehe sr bác, cái trên của con EU... còn EJ thì tuyệt vời đó
  upload_2020-3-26_10-28-28.
  upload_2020-3-26_10-28-59.
   
  anhnguyen14 bài này.
 8. Cảm ơn bạn nhật nha, cái code này là price action nên chỉ phù hợp với đặc tính price action của từng cặp cụ thể :)
   
  Trương Nhật bài này.
 9. mình đổi 1 xíu, đổi thời gian trade 10-18h, và 3 nến thành 5 nến thì nâng hiệu suất lên 1 xíu, có điều giảm tầm 10 lệnh. Vì tầm sáng sớm lợi nhuận quá thấp với con EJ. Mình sẽ thêm con này vào danh sách theo dõi 3 tháng. Cám ơn bác nhá, 1 code chất lượng :D
   
  vĩnh0902anhnguyen14 bài này.
 10. Nhớ phản hồi giúp mình nếu nó chạy ổn nha, cảm ơn bạn Nhật nhìu, chỉ cần 1 code ngon lành là mình bỏ code luôn, chuyển sang trade :)
   
  vĩnh0902Trương Nhật bài này.
 11. bây giờ mình cũng ko biết mấy tháng là ngon nữa, càng test nhiều tháng thì thấy càng mất niềm tin ghê, haha
   
  vĩnh0902anhnguyen14 bài này.
 12. Chính nhờ có những bài test thế này nên mình càng củng cố thêm niềm tin là ko có code tồi, chỉ có code chưa phù hợp với đk thị trường thôi, và hiện con woodies vẫn là con ngon nhất trong việc linh hoạt thay đổi theo từng ngày, đó chính là sử dụng chu kỳ đường hồi quy, mặc định chu kỳ là 5, dành cho thị trường biến động trung bình, khi loss 1 lệnh tức là mình phải thay đổi chu kỳ hồi quy, thay đổi thế nào, thay đổi để khớp đỉnh đáy vừa loss, ví dụ như ngày hôm qua chu kỳ hồi quy đẹp là 10, còn hôm nay sau khi loss lệnh vừa rùi với chu kỳ 5, mình đã khớp lại đỉnh với chu kỳ là 8 :) kinh nghiệm dùng con woodies là để nó chạy vài lệnh đã :)
   
  Trương Nhậtvĩnh0902 bài này.
 13. bac có thể chup ảnh vidu minh họa để e hiêu rõ hơn đk k ạ keke ..mấy nay lệnh chu kì 5 chán quá:eek::D
   
 14. Mình ko có ở máy, chụp đt đỡ đỡ nhé :)
  Screenshot_2020-03-26-11-27-03-733_com.tradingview.tradingviewapp. Screenshot_2020-03-26-11-26-12-554_com.tradingview.tradingviewapp.
   
  vĩnh0902 bài này.
 15. @vĩnh0902
  Hôm nay chủ kỳ 5
  Screenshot_2020-03-26-11-28-58-211_com.tradingview.tradingviewapp.
  Đổi sang chu kỳ 8
  Screenshot_2020-03-26-11-29-18-684_com.tradingview.tradingviewapp.
   
  vĩnh0902 bài này.
 16. chắc phải đợi 2 3 lệnh trước để chỉnh chu kì cho khớp đỉnh đáy bác nhỉ:D
   
  anhnguyen14 bài này.
 17. Ừm, đường hồi quy CCI đo lường kiệt sức hay còn gọi là target sóng, khớp được target trong ngày là ok :)
   
 18. Code này hình như vừa win 1 lệnh đúng không bạn Nhật, mình nhìn biểu đồ giá trên đt đoán đoán vậy :)
   
  Trương Nhật bài này.
 19. 15m thì thua, 25m thì ăn bác ơi
   
  anhnguyen14 bài này.
 20. @vĩnh0902 @Trương Nhật thị trường mỗi ngày có mức biến động khác nhau, ko cần tìm code mới nữa, linh hoạt 1 chút để code phù hợp với biến động trong ngày là ổn :) lệnh của đg hồi quy CCI chu kỳ 8
  IMG_20200326_133312.
   
  vĩnh0902 bài này.

Bình luận mới nhất

 • Nguyen Bao Nguyen trong Chuyện bên lề 4 Xem / 3 Trả lời
 • tran xuan sang trong Chuyện bên lề 6 Xem / 2 Trả lời
 • ziny trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 26,237 Xem / 422 Trả lời
 • kimbum3 trong Hệ thống giao dịch 1,907 Xem / 6 Trả lời
 • Đang tải...

  Broker được cấp phép

  XTB
  Công ty Fintech eToro
  FP Markets
  FXCM
  EightCap
  FBS
  AETOS
  OlympTrade
  OctaFX
  LiteForex
  Đang tải...
  0