biểu đồ kagi là gì

Biểu đồ Kagi là một phương pháp giao dịch Price Action nhưng bỏ qua yếu tố thời gian, tương tự biểu đồ dạng Point and Figure Đọc: 499.

Đang tải...
0