drawdown forex là gì

Drawdown trong forex là mức sụt giảm một tài khoản đầu tư từ mức vốn đỉnh đến mức vốn đáy trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Drawdown thường được ghi dưới dạng tỷ lệ % so với số vốn trước đó. Đọc: 309.

Đang tải...